Máte otázku? Zavolajte na 058/7331222 alebo píšte na kontakt@topgal.sk (Pon-Pia 8 – 16 hod.)

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE o stoličku Moll a set Topgal na sieti Facebook

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Usporiadateľom a vyhlasovateľom súťaže je TOPGAL Slovensko, s.r.o., so sídlom Šafárikova 12, 048 01, Rožňava, IČO 36580902 (ďalej len „usporiadateľ“)
 2. Súťažou sa rozumie súťaž založená na princípe zaslania odpovede na otázku zadanú v texte súťaže formou komentára na stránke sociálnej siete Facebook (https://www.facebook.com/Topgal.sk)
 3. Súťaž nepodlieha zákonu č. 30/2019 Z. z., o hazardných hrách
 4. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky na sociálnej sieti Facebook od 9. 8. 2021 do 16. 8. 2021
 5. Vyhlásenie výhercu probehne taktiež na sociálnej sieti Facebook v stredu 18.8.

II. Súťažiaci

 1. Účastníkom súťaže môže byť človek vo veku od 15 let s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorý je registrovaný na sociálnej sieti Facebook, má po celú dobu súťaže aktívny svoj účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „ súťažiaci“)
 2. SúťažIaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete Facebook
 3. Účasť súťažiaceho v súťaži je založená na odpovedi na súťažnú otázku pod príspevkom s vyhlásením súťaže na facebookovej stránke TOPGAL Slovensko, s.r.o.
 4. Odpoveď na súťažnú otázku musí byť usporiadateľovi doručená v lehote stanovenej v bode I.4. pravidel

III. Výhercovia, výhry a spôsob určenia výhercov

 1. V súťaži budú určení 3 výhercovia. Prvý výherca vyhrává rastúcu stoličku Moll a set výrobkov Topgal (pri študentských batohoch: batoh + peračník; pri školských taškách: taška + peračník + pršiplášť na batoh + vrecko na prezuvky) podľa vlastného výberu. Druhý výherca získava set výrobkov Topgal (pri študentských batohoch: batoh + peračník; pri školských taškách: taška + peračník + pršiplášť na batoh + vrecko na prezuvky) podľa vlastného výberu a tretí výherca získava samostatnú tašku podľa vlastného výberu.
 2. Výhra v úhrnnej hodnote neprevyšujúcej 350€ je oslobodená od dane z príjmu podľa ustanovení § 9 ods. 2 písm. m) bod 1. zákona č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších právnych predpisov
 3. Usporiadateľ určí výhercu následujúcim spôsobom: Zo všetkých prišlých odpovedí vylosuje pracovník firmy Topgal 3 výhercov a ich mená zverejní v poste a stories prostredníctvom platformy Facebook a Instagram
 4. Výhercovia budú usporiadateľom kontaktovaní prostrednictvom direct message a usporiadateľ uverejní prezývky („nickname”) výhercov v Instastories a Facebook stories po losovaní
 5. V prípade, že sa usporiadateľovi súťaže niektorého z výhercov nepodarí kontaktovať do desiatich pracovných dní od vyhlásenia výsledku súťaže a výherca neoznámi usporiadateľovi adresu na zaslanie výhry, jeho nárok na výhru zaniká
 6. Každému z výhercov bude výhra zaslána najneskôr do 14 dní od oznámenia adresy pre doručenie výhry
 7. Na poskytnutie výhry neexistuje právny nárok. Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Výherca rovnako nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži alebo na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Usporiadateľ súťaže má právo rozhodnúť o pokračovaní súťaže alebo súťaž i bez udania dôvodu predčasne ukončiť.
 2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá. Nové znenie pravidel bude účinné od okamihu ich zverejnenia na stránke usporiadateľa
 3. Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť zo súťaže, i bez predchádzjúceho upozornenia, súťažiaceho, ktorý porušil tieto pravidlá, všeobecne záväzné právne predpisy alebo pri ňom má usporiadateľ dôvodné podozrenie na porušenie týchto pravidel alebo všeobecne záväzných právnych predpisov
 4. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, vyhodnocovaná ani spravovaná prevádzkovateľom sociálnej siete Instagram a Facebook (ďalej len „Instagram“). Prevádzkovateľovi Instagramu nevznikajú v spojení s touto súťažou žiadne povinnosti ani práva voči súťažiacim a společnosť Instagram Inc. nemá žiadne záväzky voči účastníkom tejto súťaže
 5. Súťažiaci účasťou v súťaži udeluje usporiadateľovi podľa zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „GDPR“) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých za účelom účasti v súťaži, odovzdania výhry či za iným účelom spojeným so súťažov a to na dobu trvania súťaže a ďalej na obdobie 6 mesiacov po dátume jej ukončenia s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné
 6. Správcom osobných údajov je podle GDPR usporiadateľ. Tento súhlas môže súťažiaci kedykoľvek odvolať písomnou formou na e-mailovej adrese mailto:kontakt@topgal.sk či na adrese sídla usporiadateľa. Odvolanie súhlasu je účinné do 1 (jedného) týždňa od jeho doručenia usporiadateľovi
 7. Súťažiaci účasťou v súťaži vyslovuje súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa k ich dodržiavaniu. V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom, súhlasí s uvedením svojho mena a priezviska v zozname výhercov na Instagrame a Facebooku usporiadateľa
 8. Tieto pravidlá sa zverejňujú na webstránke TOPGAL Slovensko, s.r.o. a účinnosť nadobúdajú dňom zahájenia súťaže.