Informácie o spôsobe spracovania osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov - kontaktný formulár, livechat, chatbot

Spoločnosť TOPGAL Slovensko, s.r.o., so sídlom Šafárikova 112, 04801 Rožňava, Slovenská republika, IČO: 36580902, zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Vložka číslo: 15068/V, Oddiel: Sro (ďalej len "Prevádzkovateľ"), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie") spracováva v rámci kontaktného formulára nasledujúce osobné údaje:

 • meno
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • verejne prístupné informácie v platforme Messenger
 • otázka,
 • IP adresa.

E-mailová adresa a otázka budú spracované za účelom zodpovedanie dotazov, a to po dobu 6 mesiacov od zaslania správy v kontaktnom formulári, ak nepožaduje právny predpis uchovanie komunikácie po dobu dlhšiu, alebo ak nebude také uchovanie potrebné na účely ochrany práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa. Takýto postup umožňuje článok 6 ods. 1. písm. b) a f) Nariadenia.

IP adresa bude spracovaná za účelom prevencie útokov na servery Prevádzkovateľa a to po dobu 6 mesiacov od posledného prístupu na webový portál Prevádzkovateľa. Takýto postup umožňuje článok 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Prevádzkovateľom, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môžu spracovávať aj títo sprostredkovatelia, spracovatelia a tretie strany:

 • TOPGAL a.s., so sídlom Nádražní 2649/73, 785 01 Šternberk, Česká republika, IČ: 258 58 891
 • Poskytovateľ webhostingu, poskytovateľ webhostingu, spoločnosť wf tech, s.r.o, so sídlom Huťská 229, Kladno, 27201, IČ: 06886841, DIČ: CZ06886841
 • poskytovateľ softvéru Missive, spoločnosť Heliom inc., 274 rue Christophe-Colomb, Quebec QC G1K 3T2, Canada >>>
 • poskytovateľ softvéru Chatfuel, spoločnosť 200 Labs, Inc., 490 Post Street, Ste. 526, San Francisco, CA 94102, United States >>>
 • poskytovateľ softvéru Facebook Messenger Platform, spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland >>>
 • prípadne ďalšie poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti Prevádzkovateľ nevyužíva.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,
 • žiadať od spoločnosti vymazanie osobných údajov - výmaz spoločnosť prevedie, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s ods. 1 tejto informácie a oprávnenými záujmami spoločnosti,
 • namietať proti spracovaniu vykonávanému na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnieva, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené následkom spracovania jej osobných údajov v rozpore s Nariadením.

Cookies - informácie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom cookies

Správca osobných údajov, spoločnosť TOPGAL Slovensko, s.r.o., so sídlom Šafárikova 112, 04801 Rožňava, Slovenská republika, IČO: 36580902, zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Vložka číslo: 15068/V, Oddiel: Sro prostredníctvom sprostredkovateľa TOPGAL a.s., so sídlom Nádražní 2649/73, 785 01 Šternberk, Česká republika, IČ: 258 58 891 ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, užíva na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

 • meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webových stránkach;
 • fungovaní webových stránok
 • prispôsobenie reklamy na mieru a jej zacielenie, ak ste k tomu udelili súhlas.

Zber cookies na účely uvedené v ods. 1 sa považuje za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len " nariadenie "). Cookies pre prispôsobenie a zacielenie reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých marketingových cookies. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavení prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa námietku podľa čl. 21 Nariadenia, zaslaním na kontaktnú adresu kontakt@topgal.sk. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Cookies, ktoré sa zberajú na účel merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webe sú posudzované v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími prevádzkovateľmi:

 • poskytovateľom služby Google Analytics, Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • spoločnosť RTB House s.r.o., so sídlom Vinohradská 2828/151, Žižkov 130 00 Praha 3, IČO: 06868835
 • spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Dúbravská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 023 87 727,

Cookies súbory sú následne spracovateľovi spracované:

 • službou Google Analytics
 • službou Google AdWords
 • spoločnosťou RTB House
 • spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,
 • žiadať od spoločnosti vymazanie osobných údajov - výmaz spoločnosť prevedie, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s ods. 1 tejto informácie a oprávnenými záujmami spoločnosti,
 • namietať proti spracovaniu vykonávanému na základe oprávneného záujmu Prevádzkofaveľa, požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnieva, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené následkom spracovania jej osobných údajov v rozpore s Nariadením.

Súhlas so spracovaním osobných údajov – priamy e-mail marketing (newsletter)

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Spoločnosť TOPGAL Slovensko, s.r.o., so sídlom Šafárikova 112, 04801 Rožňava, Slovenská republika, IČO: 36580902, zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Vložka číslo: 15068/V, Oddiel: Sro prostredníctvom sprostredkovateľa TOPGAL a.s., so sídlom Nádražní 2649/73, 785 01 Šternberk, Česká republika, IČ: 258 58 891, (ďalej len "Prevádzkovateľ"), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie") spracovávala vašu e-mailovú adresu.

E-mailová adresa bude spracovaná za účelom zasielania obchodných oznámení po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu, ak ho nepredĺžite.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje Prevádzkovateľa. Späťvzatie súhlasu v dôsledku zapríčiní zmazanie z databázy a zastavenie zasielania obchodných oznámení.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Prevádzkovateľom, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Spoločnosť MailChimp a.s., so sídlom The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NIE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA,
 • poskytovateľ webhostingu, spoločnosť poskytovateľ webhostingu, spoločnosť wf tech, s.r.o, so sídlom Huťská 229, Kladno, 27201, IČ: 06886841, DIČ: CZ06886841
 • poskytovateľ informačného softvéru K2, spoločnosť K2 atmitec s.r.o., so sídlom koksárne 1097/7, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 427 67 717
 • poskytovateľ IT supportu, spoločnosť K2 atmitec Olomouc s.r.o., so sídlom Olomouc - Nová Ulice, Tr. Svornosti 542/20, PSČ 77 900, IČ: 278 48 027
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,
 • žiadať od spoločnosti vymazanie osobných údajov - výmaz spoločnosť prevedie, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s ods. 1 tejto informácie a oprávnenými záujmami spoločnosti,
 • namietať proti spracovaniu vykonávanému na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnieva, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené následkom spracovania jej osobných údajov v rozpore s Nariadením.
Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v obchodných podmienkach.

Produktové Menu

Topgal na Facebooku