Vrátenie tovaru

Záruka vrátenia peňazí - informácia pre kupujúcich

Zákazník má podľa platných právnych predpisov nárok na vrátenie tovaru 14 dní od prevzatia tovaru. Internetový obchod www.topgal.sk svojim zákazníkom poskytuje možnosť vrátenia tovaru nadštandardne 30 kalendárnych dní od prevzatia zásielky. Predávajúci vráti kupujúcemu uhradené peniaze na účet, z ktorého boli uhradené, resp. ktorý kupujúci určí, najneskôr do 14 dní.

Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Záväzné podmienky pre vrátenie peňazí:

 • zákazník internetového obchodu má nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v uvedenej lehote
 • tovar musí byť odoslaný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 • tovar musí byť zabalený tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu počas prepravy
 • zásielka musí obsahovať kópiu dokladu o zaplatení tovaru (faktúra), kópiu útržku zásielkovej služby, a sprievodný list s uvedením kontaktných údajov a čísla účtu
 • balíky poslané na dobierku nebudú prebraté.
 • Tovar zasielajte prosím späť nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.), spolu s kópiou dokladu o kúpe.

Záruka vrátenia peňazí - legislatívne podmienky

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, odporúčame prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho, e-mailom na adrese kontakt@topgal.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:

 • nepoužívaný
 • nepoškodený
 • kompletný (vrátane príbalového letáku, visačiek a pod.)
 • spolu s dokladom o kúpe
 • pokiaľ možno v pôvodnom obale

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Obchodné informácie - Ďalšie užitočné informácie o nákupe na topgal.sk

Produktové Menu

Topgal na Facebooku