Reklamačný poriadok

Podmienky reklamácie zakúpeného tovaru

Reklamačný poriadok vydaný firmou TOPGAL Slovensko s.r.o.. (ďalej len "predávajúci") slúži k zaisteniu správného postupu pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii chýb zakúpeného tovaru.

Dĺžka záručnej doby

Zákonná záručná doba je uvedená v detailnom popise každého výrobku. Štandardná dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov od doručenia produktu kupujúcemu, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte.

Povinnosti kupujúceho

Reklamáciu pred odoslaním je nutné zaregistrovať pomocou formulára na stránke www.topgal.sk/reklamacia

Povinná registrácia reklamácie

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru ho prezrieť a oznámiť predávajúcemu prípadné zistené závady. Zistené závady oznámi kupujúci predávajúcemu buď e-mailom na adresu kontakt@topgal.sk alebo písomne na adresu firmy TOPGAL Slovensko s.r.o. (TOPGAL Slovensko s.r.o., Šafárikova 112, 04801 Rožňava).

Vo svojom oznámení musí kupujúci uviesť aké závady boli u zakúpeného tovaru zistené. Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúcí predávajúcemu poslal alebo predložil všetky listiny, ktoré mu boli odovzdané predávajúcím v rámci vybavenia objednávky reklamovaného tovaru, teda napríklad faktúru, záručný list a iné. Ďalej je nutné, aby kupujúcí v prípade že predávajúcemu vráti chybný tovar ho vrátil kompletný tak, ako ho prevzal od predávajucého.

Chybný tovar kupujúci doručí na adresu TOPGAL Slovensko s.r.o., Šafárikova 112, 04801 Rožňava. Balíky poslané na dobierku nebudú prebraté. Náklady na doručenie reklamácie znáša spotrebiteľ.

Povinnosti predávajucého

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní a vyrozumie o tom kupujúceho e-mailom, písomne alebo telefonicky. Reklamácia vrátane závady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najpozdejšie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci bez zbytočného odkladu po obdržaní reklamácie a reklamovaného tovaru reklamáciu vybaví a podá kupujúcemu telefonicky alebo e-mailom správu o výsledku reklamačného konania, resp. o priebehu vybavovania jeho reklamácie.

Reklamačný protokol bude zaslaný kupujúcemu písomne súčasne s reklamovaným tovarom alebo elektronicky, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tovaru, funkčných vlastností a škôd z neodborného používánia a neodbornej montáže produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na závady tohto charakteru sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Topgal Slovensko, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia (Inšpektorát SOI pre Košický kraj odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, tel. č.: 055/6220 781, fax č.: 055/ 6224 547 e-mail: ke@soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Záručný a pozáručný servis tovaru zaisťuje predávajúci.

Obchodné informácie - Ďalšie užitočné informácie o nákupe na topgal.sk

Produktové Menu

Topgal na Facebooku