Ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov zákazníkov - všeobecné informácie

Internetový obchod topgal.sk ďakuje za Vašu dôveru a zaväzuje sa, že bude chrániť Vami poskytnuté dáta, ktoré museli byť uvedené pri realizácii objednávky. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Spoločnosť TOPGAL Slovensko s.r.o. všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavuje externý dopravca, ktorému sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

K Vašim osobným údajom pristupujeme citlivo a profesionálne - vážime si Vaše súkromie:

 • Za žiadnych okolností ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
 • Sú uložene v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
 • Všetci pracovníci TOPGAL Slovensko, s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, potrebujeme nielkoľko informácií.

 • Pri nákupe na www.topgal.sk nie je nutná registrácia, svoje údaje zadávate pri objednávke jednorázovo
 • Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky (podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie)
 • Nezneužívame vaše telefónne číslo pre marketingové účely, kontaktujeme Vás len v spojitosti s vybavením a doručením objednávky.
 • Neposielame otravné e-maily - na Vašu e-mailovú adresu zasielame potvrdenie o prijatí objednávky, prípadne spravodaj, cca 5-krát ročne, ak s tým súhlasíte pri zadávaní objednávky. V každom e-maili nájdete možnosť odhlásenia zo spravodaja.

Bezpečné internetové bankovníctvo

 • Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečených stránkach banky.
 • S Vašimi citlivými platobnými údajmi neprichádzame do styku - dozvieme sa len úspešný alebo neúspešný výsledok transakcie.

 

Ochrana osobných údajov zákazníkov - podrobné informácie

v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ internetového objednávkového systému www.topgal.sk
TOPGAL Slovensko, s.r.o.
Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
IČO: 36 580 902
Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou formulára pri objednaní tovaru v nákupnom košíku.

2. Sprostredkovateľ
General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen
IČO: 36624942
Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo.

3. Účel spracúvania osobných údajov

 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

4. Zoznam získavaných osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára

 • Meno
 • Priezvisko
 • Adresa bydliska (Mesto, ulica, popisné číslo, PSČ)
 • E-mail
 • Telefónne číslo
 • Názov firmy*
 • IČO*
 • *) Iba pri firemných objednávkach


5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

6. Poskytnutie údajov tretím stranám
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru pre partnerskú kuriérska spoločnosť: General Logistics Systems Slovakia s.r.o.,Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen, IČO: 36624942. Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku. Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov
Spoločnosť TOPGAL Slovensko s.r.o. získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Likvidácia osobných údajov
Spoločnosť TOPGAL Slovensko s.r.o. získané osobné údaje uchováva v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013 Z.z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 102/2014 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR.
Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
 • - Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  - Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  - Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  - Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  - Likvidáciu jej osobných údajov

 • Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese kontakt@topgal.sk, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti: TOPGAL Slovensko s.r.o., Šafárikova 112, 04801 Rožňava. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Obchodné informácie - Ďalšie užitočné informácie o nákupe na topgal.sk

Produktové Menu

Topgal na Facebooku