Máte otázku? Zavolajte na 058/7331222 alebo píšte na kontakt@topgal.sk (Pon-Pia 8 – 16 hod.)

Cookies

TOPGAL Slovensko, s.r.o., Šafárikova 112, 04801 Rožňava, SR, IČO: 36580902,
zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Vložka číslo: 15068/V, Oddiel: Sro

Kontaktné údaje sú:

Prevádzkujeme web na www.topgal.sk. Na ňom pracujeme s cookies. Viac sa o tom môžete dočítať v tomto dokumente.

Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory, ktoré naša webová stránka odošle do prehliadača, resp. vášho zariadenia, z ktorého naše webové stránky prezeráte (teda napríklad telefón, tablet, počítač). Umožňujú nám vás rozpoznať a podľa toho prispôsobiť naše webové stránky, vykonať analýzu vášho správania, zobraziť vám určitý obsah atď. Viac k jednotlivým cookies píšeme dole.

Aké typy cookies používame?

Konkrétne cookies a bližšie informácie priamo o nich nájdete v tabuľke v závere tohoto dokumentu.

Na základe čoho cookies spracúvame?

S technickými, bezpečnostnými a funkčnými cookies môžeme pracovať na základe právnych predpisov. Bez nich by sme vám naše služby nemohli bezpečne a správne poskytnúť.

Analytické, preferenčné a marketingové cookies môžeme spracúvať na základe vášho súhlasu. Toto spracúvanie nám znemožníte tým, že nám súhlas nedáte, ďalej potom nastavením prehliadača, pomocou nastavenia cookies lišty alebo prezeraním v anonymnom režime.

Ako je možné zabrániť využívaniu cookies?

V prvej rade by sme chceli uviesť, že cookies, ktoré zbierame za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sa posudzujú v podobe hromadného celku a tým pádom v podobe, ktorá nám neumožňuje identifikáciu jednotlivca. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu sú vždy uchované iba po dobu nevyhnutne nutnú pre jeho fungovanie.

Najjednoduchšia cesta, ako v práci s cookies zabrániť, je odmietnutie súhlasu alebo cez nastavenie vášho prehliadača. Viac k jednotlivým prehliadačom a výmazu/blokácii cookies nájdete tu:

Dovoľme si doplniť, že nastavenie je potrebné vykonať pre každé vaše zariadenie (telefón, tablet, počítač) zvlášť.

Súhlas môžete vziať kedykoľvek späť.

Kto pre nás cookies spracováva?

Dalej by sme chceli spomenúť:

Pokiaľ ste nám udelený súhlas, môže s vašimi cookies pracovať aj tzv. tretia strana. V takom prípade ju uvádzame v tabuľke dole.

Práca s osobnými údajmi prebieha v rámci Európskej únie a v rámci nástrojov, ktoré uvádzame hore, môžu byť dáta sprístupnené aj mimo EU (USA).

Nemáme menovaného pověřence pre ochranu osobných údajů.

Pri spracovaní osobných údajov máte podľa nariadenia GDPR (nariadenie EP a Rady EU č. 2016/679) právo sa na mňa obrátiť a chcieť informáciu, aké vaše osobné údaje spracúvame; vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania; v určitých prípadoch môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov; požadovať výmaz alebo uplatniť právo na prenosnosť údajov. Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov alebo súdne vymáhať svoje nároky.

Konkrétny prehľad cookies, ich funkciu a expiráciu nájdete tu